home

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล ตำเเหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล
นายอิทธชาติ  คำอุไร ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี   089-4880177                                                         
นายวิโรจน์  เหล่าเขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ   081-2849477    
นายดำรงค์  หลากสุขถม ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ   084-9902341    
นางกฤษณา  บัวคลี่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ   081-8601471    
นายเฉลิม  จันทร์ป๊อก นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน   081-8880462    
นายวิโรจน์  เหล่าเขตกิจ นายช่างโยธาชำนาญงาน   081-2849477    
นายดำรงค์  หลากสุขถม นายช่างโยธาชำนาญงาน   084-9902341    
นายศิริไพรัตน์  นามบุรี นายช่างโยธาชำนาญงาน   083-1645075    
นายคำรณ  ธรรมศักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน   081-9623083    
นายณรงค์  กัลปพฤกษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน   086-9084278    
นางนภาวรรณ  บุญยัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   085-0497152